Algemene voorwaarden - Winactie

ALGEMEEN

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie (Winactie Bar-le-Duc 2024 ) en staan op de Actiewebsite bar-le-duc.nl/win. 
 2. Deze actie met aankoopverplichting wordt georganiseerd door Bar-le-Duc, kantoorhoudende aan de Reactorweg 69 te Utrecht als onderdeel van United Soft Drinks B.V. en dient ter promotie van de producten van Bar-le-Duc.
 3. De actie begint op maandag 15 april 2024 en eindigt op zondag 21 juli 2024 – 23.59 uur.
 4. Tijdens de actie zijn maximaal 2 miljoen flessen beschikbaar met actiecodes voor verspreiding onder de deelnemers, waarbij op=op garantie wordt gehanteerd. Bar-le-Duc is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de flessen.
 5. Deelname aan de actie is kosteloos.
 6. Door deelname aan de actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden, de privacy statement en de disclaimer als opgenomen op de actiewebsite.
 7. Bar-le-Duc behoudt het recht om alle deelnemers eenmalig te benaderen met een commercieel aanbod dat losstaat van de winactie.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 1. De deelname aan deze actie staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland.
 2. Werknemers van Bar-le-Duc of aan Bar-le-Duc gelieerde (rechts)personen en hun inwonende familieleden, alsmede personen die direct betrokken zijn bij deze actie (zoals bijvoorbeeld reclamebureaus en personeel United Soft Drinks) en hun inwonende familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 3. De deelname is persoonlijk en de deelnemer moet in staat zijn om op verzoek van Bar-le-Duc een bewijs van zijn identiteit en leeftijd in te leveren ter controle van de identiteit en of aan de  voorwaarden voor deelname wordt voldaan.
 4. Voor deelname dient de deelnemer te beschikken over een internetverbinding.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS

 1. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.
 2. Bar-le-Duc behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren, een eventueel recht op een prijs te vervallen achten en de prijs niet uit te reiken aan een deelnemer indien de deelnemer niet aan deze actievoorwaarden voldoet of zich anderszins op een frauduleuze wijze toegang verschaft tot of deelneemt aan de actie. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen aan deze actie met het oog op verhoging van de winkansen zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelnemers mogen geen virussen of andere schadelijke software op de actiewebsite plaatsen.

WIJZE VAN DEELNAME

 1. Bij aankoop van één (1) actieproduct (Bar-le-Duc koolzuurvrij 1,5l pet-fles, Bar-le-Duc koolzuurhoudend 1,5l pet-fles, Bar-le-Duc koolzuurhoudend citroen 1,5l pet-fles, Bar-le-Duc koolzuurvrij 1l pet-fles, Bar-le-Duc koolzuurhoudend 1l pet-fles, Bar-le-Duc koolzuurvrij 0,5l pet-fles) van Bar-le-Duc bij alle deelnemende supermarkten ontvangt de consument één (1) actiecode.
 2. Om deel te nemen aan de actie en kans te maken op de prijzen, dient de consument de ontvangen actiecode zelf te activeren en zich te registreren via de actiewebsite.
 3. De unieke code die te vinden is aan de binnenzijde van de dop, is nodig om mee te doen aan de actie. Deze code kan slechts één keer worden geactiveerd.
 4. Alle inzendingen en/of registraties dienen tijdig ontvangen te zijn, ten laatste op zondag 21 juli 2023 – 23.59 uur.
 5. Uitsluitend volledig en correct ingevulde deelnemingsformulieren worden als geldig beschouwd.
 6. Er wordt geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een consument kan deelnemen. Echter wanneer bij deelname een prijs is gewonnen, kan men niet opnieuw meedingen naar een andere prijs.
 7. De deelnemer dient de originele fles & dop en het aankoopbewijs van het actieproduct bij de deelnemende supermarkt beschikbaar te houden. Deze kan te allen tijde door de organisator worden opgevraagd.
 8. De kosten van gebruik van de internetverbinding komen niet in aanmerking voor vergoeding. Bar-le-Duc en de door haar ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verloren (gegane), vertraagde, verkeerd geadresseerde, verkeerd bezorgde, beschadigde of niet geleverde inzendingen, of voor inzendingen die anderszins niet, of niet tijdig, door Bar-le-Duc zijn ontvangen.

DE PRIJZEN EN WINNAARS

 1. Per geactiveerde actiecode kan maximaal één (1) prijs worden gewonnen. Deelnemers die de actiecode hebben geactiveerd, zien direct na registratie of zij de door hun uitgekozen prijs hebben gewonnen. Na registratie van de benodigde persoonlijke informatie zal binnen 14 dagen telefonisch / per mail contact gezocht worden met de winnaar en de afhandeling van de prijs besproken worden. Deze communicatie loopt via Brand Builders. 
 2. In de bevestigingsmails met de code, staat ook vermeld tot wanneer de prijs geldig is en hoe de deelnemer deze kan innen. Zie hieronder ook de geldigheid van de verschillende prijzen.
 3. Per prijs kunnen aanvullende actievoorwaarden gelden (denk aan bijvoorbeeld) geldigheid, deze staan onderaan deze actievoorwaarden en ook op de actiewebsite bij de gekozen prijs. 
 4. Tijdens de actie zullen alle beschikbare prijzen op onpartijdige wijze en geheel willekeurig worden toegekend aan de geactiveerde en geregistreerde actiecodes.
 5. Bar-le-Duc garandeert dat iedere deelnemer een even grote kans heeft om te winnen. Alle claims op basis van de win-kans zijn op voorhand uitgesloten.
 6. De bekendmaking van de winnaars is definitief. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd.
 7. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht, geruild of worden uitgekeerd in geld.
 8. Bar-le-Duc behoudt zich het recht om een prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar het oordeel van Bar-le-Duc, vanwege bijzondere omstandigheden van het geval noodzakelijk of wenselijk is.
 9. Actiecodes die niet zijn geactiveerd en geregistreerd zijn ongeldig en uitdrukkelijk uitgesloten in de toekenning van prijzen. Op deze actiecodes zullen uitdrukkelijk geen prijzen worden uitgereikt en alle claims hieromtrent worden door Bar-le-Duc op voorhand afgewezen.
 10. De winnaars van de prijzen kunnen door Bar-le-Duc worden verzocht medewerkingen te verlenen aan alle promotionele activiteiten door Bar-le-Duc voor zover dit redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media, zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financi√ęle vergoeding worden betaald.

PERSOONSGEGEVENS

 1. In het kader van de actie verzekert iedere deelnemer dat de persoonlijke gegevens die hij/zij deelt of invoert correct, up-to-date en volledig zijn. Door in het kader van de deelname aan de actie persoonlijke gegevens via de actiewebsite aan Bar-le-Duc te verstrekken, gaat de deelnemer ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.
 2. Bar-le-Duc behandelt de persoonsgegevens van de deelnemer vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming persoonsgegevens. Klik hier voor onze privacyverklaring.
 3. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In dit kader is Bar-le-Duc gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde en/of producenten. Bar-le-Duc zorgt in de relatie naar derden toe dat deze derden zich ook houden aan de Wet Bescherming persoonsgegevens.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Bar-le-Duc en de door haar ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten verband houdende met de deelname aan de actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de actie, de al dan niet toekenning van de prijzen, de aanvaarding en ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.
 2. Bar-le-Duc is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijzen die door haar leveranciers en eventuele andere derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen in hoofde van Bar-le-Duc.
 4. De deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de actie. Ook eventuele incidenten, gebeurtenissen, ongevallen die tijdens het uitvoeren van de gewonnen prijs voorvallen, kunnen niet verhaald worden op Bar-le-Duc en zijn dus voor eigen risico.

OVERIG

 1. Het is niet mogelijk om aan deze actie deel te nemen op een andere manier dan beschreven in de actievoorwaarden.
 2. Bar-le-Duc behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of voortijdig te be√ęindigen om voor Bar-le-Duc geldige redenen, voor zover deze tussentijdse wijziging of be√ęindiging enige aanspraak jegens Bar-le-Duc kan doen gelden. Bar-le-Duc adviseert de deelnemer dan ook de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.
 3. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over deze actie kunnen gericht worden aan info@brandbuilders.nl.  Brand Builders zal dan binnen een aantal werkdagen contact met je opnemen.

Deze actievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 april 2024

DORSTIG NAAR MEER